prawidłowe rozliczenie według różnych kryteriów - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

prawidłowe rozliczenie według różnych kryteriów

Osiedle można rozliczać według  dowolnych kryteriów. Byle jednolitych. Nie tak, jak zrobiła spółdzielnia segmenty według powierzchni całkowitej, resztę według powierzchni użytkowej mieszkań (PUM). Wybudowanie lokali użytkowych, garaży podziemnych, klatek schodowych, korytarzy i strychów przecież kosztuje, a lokatorzy z nich cały czas korzystają.

W tabelce poniżej znajduje się zestawienie kubatur i powierzchni całkowitych, użytkowych oraz powierzchni użytkowych mieszkań w budynkach S1 (segmenty) oraz budynkach wielorodzinnych (S2-S5). W ostatniej kolumnie została wpisana wartość sumaryczna.

pawierzchnie budynków
całkowity koszt inwestycji

Wprawdzie całkowity koszt budowy osiedla znacznie przekroczył założenia, ale jest znany. Wynosi nieco ponad 51 milionów złotych. Od tej kwoty należy odjąć wartość odsetek z lokat bankowych pieniędzy wpłacanych przez inwestorów, kar umownych potrącanych wykonawcom, wartość wind zainstalowanych w budynku S5, oraz sumaryczną wartość robót dodatkowych. Dodać natomiast sumaryczną wartość robót zaniechanych. Kwota 49,5 miliona może posłużyć do obliczenia średniego kosztu metra sześciennego kubatury, oraz metra kwadratowego powierzchni całkowitej.

koszt bez garaży i lokali użytkowych

Aby obliczać cenę metra kwadratowego powierzchni użytkowej, oraz powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) należy jeszcze odjąć wartość lokali użytkowych i wartość garaży. Przez wartość rozumiem arbitralnie ustaloną cenę zbycia wynikającą z uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Przy Metrze.


Wpłaty, roboty zaniechane i dodatkowe

W sąsiedniej tabelce wpisałem procentowy udział powierzchni mojego segment w stosunku do powierzchni całego budynku S1, kwotę wpłaconych przeze mnie rat wkładu budowlanego, kosztorysową wartość robót zaniechanych i kosztorysową wartość robót dodatkowych w moim segmencie. Dane te posłużą do obliczenia przypadającego na mój segment wartości wkładu budowlanego i wysokości nadpłaty. Udział mojego segmentu w całości budynku S1 wynika z podzielenia całkowitej powierzchni segmentu przez całkowitą powierzchnię S1.


W ostatniej tabelce znajduje się zestawienie należności przypadających na mój segment obliczonych według różnych, ale jednolitych dla całego osiedla kryteriów. Cena metra powstała przez podzielenie kosztu budowy osiedla przez sumaryczną powierzchnię. W pierwszych dwóch wierszach podstawą jest „koszt inwestycji do uśrednienia”, w pozostałych dwóch „koszt pow. użytk. lub PUM”. Dwa pierwsze wiersze nie zawierają kosztu bez garażu, co wynika z metody obliczeń. W każdym przypadku do wartości segmentu została dodana kosztorysowa wartość robót dodatkowych i odjęta kosztorysowa wartość robót zaniechanych.

nadpłata według różnych kryteriów

W obliczeń wynika, że w żadnym z wariantów nie muszę uzupełniać wkładu budowlanego. Według stosowanej w budynkach wielorodzinnych powierzchni użytkowej mieszkań (PUM) moja nadpłata jest największa i wynosi ponad 50 tysięcy złotych. Wydaje mi się też najbardiej sprawiedliwa ze względu na oddany w stanie surowym strych, którego powierzchnia stanowi jedną czwartą całkowitej powierzchni segmentu. Oczywiście nie jestem już w stanie odzyskać tych pieniędzy, ale przynajmniej nie chciałbym w jeszcze większym stopniu finansować mieszkań krewnych i znajomych członków dawnego zarządu spółdzielni.

Wróć do spisu treści