administrowanie bez podstawy prawnej - Spółdzielnia Przy Metrze; Zbigniew Sarata wraz z sąsiadami walczą z nierzetelnym rozliczeniem budowy, bezzasadnie wysokimi czynszami i odzyskanie własności

Przejdź do treści

administrowanie bez podstawy prawnej

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych  z 15 grudnia 2000  (Art. 1 ust. 5) nie daje spółdzielni podstaw do zarządzania moim budynkiem:

  • Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia, lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości.


Również odliczenia na fundusz remontowy nie znajdują podstawy prawnej (Art. 6 ust. 3):

  • Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni.


Ponieważ spółdzielnia przez 15 lat od momentu zakończenia budowy nie miała ani tytułu własności gruntu, ani dzierżawy wieczystej i co za tym idzie nie była właścicielem posadowionych na tym gruncie domów nie mogła skutecznie ustanowić spółdzielczego własnościowego prawa. Wynika to z brzmienia Art. 213 1 ustawy - prawo spółdzielcze z 16 września 1982, które obowiązywało w momencie ustanawiania przydziałów:

  • W budynkach stanowiacych własność spółdzielni mieszkaniowej członkom przysługuje prawo używania przydzielonych im lokali mieszkalnych...


Wróć do spisu treści